Bryn Gwyn Caravan & Camping Park © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Bryn Gwyn Parc Carafannau a Gwersylla Llanuwchllyn, Bala, LL23 7SU Wedi’w leoli yng nghalon  Parc Cenedlaethol Eryri, Gogledd Cymru Tel: 01678 540687 Email: bgcp@btinternet.com
Hoffwch ni ar Facebook!

Rheolau’r Parc

a) Rhaid bod gennych offer ymladd tân addas. (i) Os bydd tân, symudwch bawb allan ar unwaith a rhybuddiwch bobl gerllaw. Ffoniwch y Gwasanaeth Tân ac Achub ar 999 neu 112. b) Ni ddylai mwy o bobl gysgu mewn Carafán/ Cartref Modur neu Babell na’r nifer o bobl y maen’t wedi cael eu cynllunio ar gyfer. c) Mae perchennog y Garafán/ Cartref Modur neu Babell neu’r defnyddwyr awdurdodedig yn gwbl gyfrifol am ymddygiad unrhyw blant. Rhaid iddynt sicrhau’r canlynol: (i) Ni ddylid gadael plant ar eu pen eu hunain; (ii) Ni ddylai plant gerdded drwy, na chwarae ar unrhyw safle carafán arall, heb ganiatâd; (iii) Ni ddylid gadael plant chwarae y tu allan heb oruchwyliaeth. d) Rhaid cadw eich safle yn ddiogel a thaclus bob amser. e) Ni chaniateir unrhyw danau agored yn y Parc, ond eithrio chimneas a barbeciws bach cyhyd â’u bod yn dilyn y rheolau canlynol: (i) Dylid eu cadw mor bell â phosibl o unrhyw garafán, babell, cerbyd, adeilad, poteli nwy neu sylweddau fflamadwy; (ii) Ni ddylent achosi niwsans i unrhyw ddefnyddiwr arall yn y Parc; (iii) Dylid eu gosod ar lain galed neu ar garreg addas. f) Peidiwch a chreu unrhyw sŵn afresymol neu aflonyddwch i ddefnyddwyr eraill y Parc. Byddwch yn ystyriol o eraill pheidio a chreu sŵn, yn enwedig wedi hanner nos. Ystyrir cwynion cyfiawnedig rheolaidd o aflonyddwch sŵn yn doriad o safonau ymddygiad. g) Rhaid gosod unrhyw wastraff na ellir ei ailgylchu yn y biniau pwrpasol ar gyfer gwastraff cartref. h) Dim ond un cerbyd a ganiateir ar gyfer pob safle. Ni ddylai unrhyw gerbyd yn y Parc (gan gynnwys seiclwyr) fynd yn gyflymach na’r cyfyngiad cyflymder o 5 mya. i) Caniateir cŵn ond rhaid iddynt fod ar dennyn byr bob amser. Rhoddir y caniatâd yn amodol bod yr anifail yn cael ei reoli’n briodol. Gellir tynnu’r caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg mewn achos cyfiawn. j) Rhaid sicrhau fod offer Cymorth Cyntaf gennych. k) Mae Parc Carafanau Bryn Gwyn ar orlifdir Afon Lliw ac mae rhan isaf y Parc weithiau yn agored i lifogydd. Mewn tywydd gwlyb eithriadol, byddwch yn wyliadwrus a dylid cadw llygad ar lefel y dŵr. Mae eich diogelwch personol yn hollbwysig i ni.
Bryn Gwyn Caravan & Camping Park © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Bryn Gwyn Parc Carafanau a Gwersylla Llanuwchllyn, Bala, LL23 7SU Wedi’w leoli yng nghalon  Parc Cenedlaethol Eryri, Gogledd Cymru Tel: 01678 540687 Email: bgcp@btinternet.com

Rheolau’r Parc

a) Rhaid bod gennych offer ymladd tân addas. (i) Os bydd tân, symudwch bawb allan ar unwaith a rhybuddiwch bobl gerllaw. Ffoniwch y Gwasanaeth Tân ac Achub ar 999 neu 112. b) Ni ddylai mwy o bobl gysgu mewn Carafán/ Cartref Modur neu Babell na’r nifer o bobl y maen’t wedi cael eu cynllunio ar gyfer. c) Mae perchennog y Garafán/ Cartref Modur neu Babell neu’r defnyddwyr awdurdodedig yn gwbl gyfrifol am ymddygiad unrhyw blant. Rhaid iddynt sicrhau’r canlynol: (i) Ni ddylid gadael plant ar eu pen eu hunain; (ii) Ni ddylai plant gerdded drwy, na chwarae ar unrhyw safle carafán arall, heb ganiatâd; (iii) Ni ddylid gadael plant chwarae y tu allan heb oruchwyliaeth. d) Rhaid cadw eich safle yn ddiogel a thaclus bob amser. e) Ni chaniateir unrhyw danau agored yn y Parc, ond eithrio chimneas a barbeciws bach cyhyd â’u bod yn dilyn y rheolau canlynol: (i) Dylid eu cadw mor bell â phosibl o unrhyw garafán, babell, cerbyd, adeilad, poteli nwy neu sylweddau fflamadwy; (ii) Ni ddylent achosi niwsans i unrhyw ddefnyddiwr arall yn y Parc; (iii) Dylid eu gosod ar lain galed neu ar garreg addas. f) Peidiwch a chreu unrhyw sŵn afresymol neu aflonyddwch i ddefnyddwyr eraill y Parc. Byddwch yn ystyriol o eraill pheidio a chreu sŵn, yn enwedig wedi hanner nos. Ystyrir cwynion cyfiawnedig rheolaidd o aflonyddwch sŵn yn doriad o safonau ymddygiad. g) Rhaid gosod unrhyw wastraff na ellir ei ailgylchu yn y biniau pwrpasol ar gyfer gwastraff cartref. h) Dim ond un cerbyd a ganiateir ar gyfer pob safle. Ni ddylai unrhyw gerbyd yn y Parc (gan gynnwys seiclwyr) fynd yn gyflymach na’r cyfyngiad cyflymder o 5 mya. i) Caniateir cŵn ond rhaid iddynt fod ar dennyn byr bob amser. Rhoddir y caniatâd yn amodol bod yr anifail yn cael ei reoli’n briodol. Gellir tynnu’r caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg mewn achos cyfiawn. j) Rhaid sicrhau fod offer Cymorth Cyntaf gennych. k) Mae Parc Carafanau Bryn Gwyn ar orlifdir Afon Lliw ac mae rhan isaf y Parc weithiau yn agored i lifogydd. Mewn tywydd gwlyb eithriadol, byddwch yn wyliadwrus a dylid cadw llygad ar lefel y dŵr. Mae eich diogelwch personol yn hollbwysig i ni.